Балкански медицински сили

logo BMTF

Иницијативата Балкански Медицински Наменски Сили – Balkan Medical Task Force (BMTF) претставува „Smart Defence” проект (како таков е презентиран во рамки на Самитот на НАТО во Чикаго 2012) и произлегува од идејата на Норвешка и САД, а e инициран заедно со Република Северна Македонија и Србија. Членки од регионот покрај нашата земја се: Албанија, БиХ, Словенија, Србија и Црна Гора.

Со ратификацијата на Меѓународната Спогодба од сите земји членки, БМНС официјално е воспоставена на 5 март 2018 година.

Целта на овој проект е изградба на регионални медицински капацитети способни за брз одговор на широк спектар на ситуации (катастрофи предизвикани од природни или човечки причини и меѓународни операции) и оспособување на нациите за обезбедуваење на витални капацитети за потребите на меѓународните операции, а кои би можеле да се употребат и како дел од националната медицинска служба.

Преку овој проект се овозможува подобрување и оспособување на националните воено-медицински капацитети, зајакнување на регионалните воено-медицински капацитети за поддршка на цивилната заедница и оспособување на националните воено-медицински служби за изградба на стандардизирани капацитети со високо ниво на интероперабилност во регионот и со ОН/НАТО/ЕУ/ПзМ.

Основен капацитет на БМНС е копнена полска болница ниво 2. Ваков клучен капацитет со опрема и персонал поседуваат три земји членки на БМНС: Северна Македонија, Словенија и Србија. Ова подразбира дека само овие три земји можат да ја преземат обврската (на ротациона основа) да бидат Рамковна земја на БМНС.

На регионалната воено-медицинска конференција одржана во Белград, во април 2011 беше даден мандат на БМНС да започнат со проценка за изградба на регионални воено-медицински капацитети.

На Регионалната воено-медицинска конференција во Белград, во септември 2013, земјите членки на БМНС го прифатија Концептот на БМНС и дадоа мандат за почеток со изградба на сопствените капацитети. На истата конфернција беше одлучено постојаното седиште на Постојаната рганизација (Штаб) на БМНС да биде во Република Северна Македонија  (касарна „Илинден“/свечено отворање 5 октомври 2016).

Од ноември 2013 до денес Република Северна Македонија е претседавач со Управниот одбор на БМНС.

Претстојни активности

РСМ ја презеде обврската да биде втора Рамковна земја на БМНС во вториот  период на готовност  2020 – 2022.. Примопредавањето на должноста Рамковна земја, меѓу Србија и Северна Македонија треба да се реализира во текот на 2020

Во периодот 6-10 април 2020, во Скопје, планирано е да се одржи колективна обука на персоналот на БМНС, за чии потреби ќе биде користена копнената полска болница ниво 2 на Армијата на Република Северна Македонија.

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmail